Hoofdstuk 3

 

Zo belangrijk zijn gedachten

 

 Denken en voelen staan heel dicht bij elkaar.

Een voorbeeld:                                                                                                 

Onderstaand verhaal is met toestemming overgenomen uit “Ik heb het leven lief” van Toon Hermans

 

Man aan de zee

Er stond een man aan de zee, die er op die grijze dag haast net zo grijs uitzag als de zee zelf. Er stond ook een strenge wind, maar verder was er geen sterveling te bekennen op het strand. De man staarde met een leeg gezicht voor zich uit naar de volle rumoerende zee. ‘Geweldig,’ riep hij met een luide stem, om het geruis van de golven te overstemmen ... ‘geweldig.’ ‘Wat bedoelt u,’ vroeg ik, toen ik hem naderde. ‘Geweldig,’ herhaalde hij op dezelfde toonhoogte.  ‘t Is gewéldig! Weet je wat ik altijd denk als ik hier aan de branding sta ....?’

‘Geen idee,’ zei ik lichtelijk nieuwsgierig. ‘Ik denk altijd .. aan déze kant is alleen maar water’ en hij maakte een theatraal handgebaar alsof hij zijn zegeningen over de golven uitsprak ..., ‘alléén maar water ........ mijlen ver ......... en helemáál  géén ellende ........ de ellende ligt dáár ........’ en hij wees landinwaarts - ‘dáár ligt de ellende ........ en de rotzooi, achter de duinen waar het land begint.’  Zijn speech was kort maar hevig.

Ik liep voort op het lege strand en ik dacht: ‘ Wat jammer, dat de man niet memoreert dat er achter diezelfde duinen waar het land begint ook oneindig veel liefde woont ........ en dat vergeleken bij die liefde ....... de zee alleen maar water is .......... en wind.’

 

Wat leert ons dit verhaal?

Dat het maar net is hoe je het bekijkt. Hoe je denkt, zo voel je je. De eerste persoon sprak ‘verbitterd’. Daar krijg je dan ook een 'verbitterd' gevoel bij. De tweede persoon bedacht het tegenovergestelde dat uiteraard ook een ander gevoel oplevert. Denken en voelen zijn nauw met elkaar verweven. Je kunt niet het ene denken en het tegenovergestelde voelen. Probeer maar eens te glimlachen als je boos bent. Of wees maar eens boos op iemand terwijl je glimlacht.

Mocht je soms in een slecht humeur zitten, begin dan maar eens met tegen jezelf te glimlachen (met of zonder spiegel), en je merkt dat er dan iets in je verschuift. Je slechte humeur wordt minder en kan zelfs helemaal verdwijnen.

Richt dus je denken op positievere zaken, en je zult je beter voelen.

 

Gedachten zijn krachten

Een experiment:

In Thailand deed een professor in de natuurwetenschappen Prof. Dr. Art-Ong Jumsai een proef met liefdevolle gedachten. Samen met de studenten van de universiteit in Bangkok voerde hij het experiment uit. Het eerste experiment werd uitgevoerd met maïsplanten, met opmerkelijk resultaat. Een tweede, nog veel nauwkeuriger uitgevoerd experiment, gebeurde met goudsbloemen, en dat ging als volgt:

Nadat de zaadjes van goudsbloemen ontkiemd waren werden enkel jonge plantjes gekozen die dezelfde lengte hadden. De plantjes werden over twee bakken verdeeld, een controle-bak en een experimentele-bak. De twee bakken kregen exact dezelfde verzorging, dezelfde aarde, water, licht, vochtigheid, enz. Het enige verschil dat de bakken kregen toegediend was, dat de studenten dagelijks naar de experimentele bak gingen, er omheen gingen staan, en hun liefdevolle gedachten op de plantjes richtten. Daarvóór hadden de studenten zichzelf tot rust gebracht via een korte meditatie (wat in Thailand heel gewoon is).

De studenten wensten de plantjes toe dat ze zouden uitgroeien tot gelukkige planten, vol met mooie gele goudsbloemen. 24 dagen later werd de hoogte van iedere plant gemeten en telde men het aantal bloemen. Het resultaat was het volgende:                                        

                                                         Controle bak        Experimentele bak

Aantal planten                                           24                      34

Aantal bloeiende bloemen                     0                       23

Aantal bloemen in knop                           6                       30

Gemiddelde hoogte                                16,92 cm.         25,25 cm.

De gemiddelde hoogte van de planten die Liefde hadden ontvangen was dus 49,2 % groter dan die van de controlegroep. Via een statistische analyse werd verklaard dat de kans op "toeval" op betere resultaten van de experimentele bak wel erg klein was.

Er volgden nog meer experimenten. Bij een hiervan gebeurde iets merkwaardigs. Een van de goudsbloemen uit de experimentele "liefde-bak" ging dood. Enkele weken later kwam een student opheldering brengen. Hij bekende dat hij gedurende het experiment bewust negatieve energie naar die ene plant had gestuurd en de plant zelfs dood had gewenst. Daarbij vertelde hij dat ook hijzelf steeds zieker was geworden en er niet zo goed aan toe was.

Deze experimenten laten ons zien hoe belangrijk het is dat wij alles en iedereen (ook onszelf) met liefdevolle en positieve gedachten zouden moeten benaderen. Gedachten zijn letterlijk krachten.

Deze liefdesgedachten hadden dus een fantastische uitwerking.

 

Het begint in ons denken

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat gedachten het begin zijn van alles.

Het denken gaat vooraf aan het spreken en het doen. En dit alles geeft onvermijdelijke reacties.

 

 

Peggy Mason, een begaafd Engels schrijfster, die o.a. veel schreef voor het Engelse tijdschrift "Two Worlds", zegt het volgende over gedachten:

Toen Mr. Gorbatsjov in jan. 1990 de conferentie: "Een wereldomvattend forum over Milieu en Ontwikkeling voor Overleving van de Mens" bijeen riep, een conferentie die

Dit is een gedeelte uit het tijdschrift ”Sathya Sai Baba Nieuws” 1992, Jrg. 7, nr. 4, blz. 26 en 27. ( Tekst is gedeeltelijk omgezet in eigen bewoordingen).

Overgenomen met toestemming. Oorspr. uit: ”A quarterly journal dedecated to Sathya Sai Baba ”- Spring 1992

 

werd bijgewoond door politici, geestelijke leiders, economen, sociologen, wetenschappers en vele anderen, - om precies te zijn 1000 mensen uit 82 landen van 5 continenten -, waren het de wetenschappers en niet de religieuze leiders die zeiden dat de "gedachten van de mens" gevaarlijker zijn dan de milieuvervuiling en zelfs gevaarlijker dan de dreiging van een kernoorlog. En juist de wetenschappers zeiden dat het antwoord op het gevaar voor deze wereld te vinden was in "Menselijke Waarden".

Inderdaad, zoals de mens denkt, zo is hij. Of: 

Zoals zijn gedachten zijn, zijn ook zijn daden.

Zoals de daden zijn, zijn ook de vruchten (resultaten).

De vruchten bepalen het doel.

Hieruit volgt dat het lot van de mens bepaald wordt door zijn gedachten. Ons collectieve (gemeenschappelijke) denken, zal ons op weg naar het licht (het goede) brengen, of zal ons terug laten vallen in de ontkenning daarvan, wat duisternis betekent.

Daarom is ieder mens verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet en voor de mensheid. Iedereen draagt bij aan het licht (het positieve) of verduistert het (het negatieve). Dat doen wij doorlopend, ieder uur van de dag. Deze gedachte moet toch zeer ernstig genomen worden. Omdat we gedachten niet kunnen zien, is het voor ons heel moeilijk te begrijpen dat gedachten dingen zijn. In feite zijn zij de krachtigste dingen die er bestaan. We hebben geluidsgolven leren kennen d.m.v. ontvangst op onze radio's. Maar gedachtegolven zijn niet alleen maar zichtbaar voor bepaalde helderzienden, zij scheppen ook gedachtevormen die om ons heen hangen, die geprojecteerd worden op andere wezens, of het nu mensen, dieren, ja zelfs planten zijn. Het is bewezen dat planten op een zeer opmerkelijke manier reageren op gedachten van liefde. Onze gedachten scheppen onze individuele aura's en zij beïnvloeden weer iedereen en alles waar we dichtbij zijn.

 

Zowel positief als negatief denken is een kwestie van gewoonte

 

Zoals wij wel weten, ontstaan gewoonten door iets doorlopend te doen. Laat ons daarom voorzichtig zijn en altijd op onze hoede. De menselijke natuur is nu eenmaal zo dat we gemakkelijker vervallen in negatieve gewoonten, gericht op gemak, verlangens en voorkeur, dan dat we ons positieve gewoontes aankweken, want dit is in het begin veel moeilijker. Als we echter onze gedachtevormen konden zien, zouden we ongetwijfeld onaangenaam verrast zijn.*

C.W. Leadbeater, die vergevorderd was in occulte wetenschappen en die zeer helderziende was, spreekt over "grote massa's levendige en zeer onaangename gedachtevormen die voortgebracht worden". Waardoor? Door wat mensen lezen of naar welke t.v. uitzendingen men kijkt. Dus door datgene waarop men zijn aandacht richt en wat via ogen en oren naar binnen gaat.

De Nationale Commissie over Oorzaak en Preventie van Geweld in de Verenigde Staten stelde in een rapport, dat geweld op de televisie kinderen uit minder bedeelde gezinnen beslist aanzet tot geweld. (Alsof wij dat nog niet wisten.) In een overzicht stond dat 's avonds tussen 19.30 en 21.00 uur, als meer dan 26 miljoen kinderen in de leeftijd van twee tot zeventien (!) kijken, er om de 10,3 minuten iets van geweld gebeurde en om de 32 minuten een moord.

Een ander overzicht toonde aan dat tussen drie uur 's middags en elf uur 's avonds in één week het volgende te zien was: 113 schietpartijen, 92 steekpartijen, 168 keer werd er geslagen, 9 keer werd er iemand gewurgd en er waren 179 andere gewelddadige handelingen. En dit alles zónder het Nieuws, dat over de hele wereld grote hoeveelheden geweld bevat uit het echte leven.

Leadbeater vertelt ons dat de gedachtevormen die voortgebracht worden door mensen die gruwelijke details beschrijven van bijvoorbeeld een moord of andere afschuwelijke gebeurtenissen (schuld ligt hierbij o.a. ook bij onze media), angstaanja-gend zijn voor nerveuze mensen die door deze gedachtevormen kunnen worden beïnvloed.

De tijd is rijp voor het keerpunt en dat is een oproep aan óns!

Wat wij denken en daarom tot stand brengen in onze aura en gedachtevormen is, behalve van invloed op onszelf, ook van invloed op talloos veel andere mensen. Bovendien is het totaal van de gedachten van een samengekomen groep of massa mensen veel krachtiger in hun uitwerking dan de som der delen.

Ter informatie:

In de parapsychologie bevestigde men dat een gedachte vorm aanneemt d.m.v. het maken van een foto van de bewuste gedachte. Bijv. iemand concentreert zich en denkt sterk aan een kasteel. Van dit kasteel kon men een foto nemen. Ook aura's (de "uitstraling" om een mens, dier, plant of ding heen) kunnen gefotografeerd worden met behulp van de Kirlian-fotografie uit Rusland. In het boek "De aura" van W.H.Gmelig Meijling en Wim Gijsen staan deze foto's afgedrukt.

De soort van gedachten komt in de aura tot uiting.

Peggy Mason vervolgt:

Laten we eens de proef op de som nemen en proberen een analyse van onze dagelijkse gedachten te maken. Dit zou ons, als we eerlijk zijn, enig idee kunnen geven of wij in het algemeen positief of negatief reageren op mensen, dingen en gebeurte-nissen; of wij instinctief terugdeinzen bij berichten over geweld en wreedheid; niet haten, maar in plaats daarvan licht en liefde sturen naar zowel slachtoffers als daders.

Het is zowel verhelderend als beschamend te bedenken dat van de miljarden soorten dierlijk leven op deze planeet, alleen de homo sapiens (de mens) zijn eigen soort doodt en vernietigt. Geen enkel ander schepsel doet dit. Alleen de mens.

Moge de mens de belichaming van liefde worden. Als hij vol liefde is zal de hele wereld veranderen in een met liefde gevulde wereld. Zolang de mens vol haat is, zal de wereld een met haat gevulde wereld zijn, ondergedompeld in tweedracht, wanorde en ontevredenheid, zoals nú het geval is.

 

Lucas Rally uit Engeland schrijft:

Gedachten zijn: scheppende krachten in ieder aanwezig, uitingen van de vrije menselijke wil.

Uit: Sai-berichten voor Jou en Mij, deel II, van Lucas Rally. Blz. 136. Overgenomen met toestemming.

Wat je vandaag denkt, heeft invloed op je toekomst. Wat je vandaag bent, is het resultaat van wat je in het verleden gedacht hebt en van de daden die daaruit voortkwamen. Het verleden kun je niet veranderen en de toekomst ken je niet. Maar je kunt wél door je huidige gedachten en de daaruit voortkomende daden het patroon van de toekomst veranderen. Leer in het heden te leven en let elk moment van de dag op je gedachten. Dat is de beste manier om een betere toekomst te scheppen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor allen om je heen. Als de mens verstandig is bevrijdt hij zich van het idee dat hij machteloos is om moeilijke situaties op te lossen.  Goede en liefdevolle gedachten zijn het eerste begin.

 

Wat zegt Dr. Heide Fittkau over gedachten?

 • We kunnen onze gedachten bewust sturen en leiden. Dit is de sleutel tot ................ We kunnen ze actief leiden. Wij zelf behoren de baas te zijn over onze gedachten.

(Uit de lezing: “De kracht en de uitwerking van onze gedachten” Verzorgd door Brahma Kumaris Spirituele Universiteit, afdeling Antwerpen).

Omgezet in eigen bewoordingen:

 • Negatieve gedachten tasten onze energie en kracht aan. (Bijv.: hoe voel je je als je een periode van angst of zorgen doormaakt? Dan voel je dat het je zwakker maakt. Als het lang genoeg duurt, maakt het je zelfs ziek.)
 • Met de juiste gedachten kunnen we stabiel blijven, zelfs in een klimaat van stress.
 • Positieve gedachten (= stilte, liefde, energie) hebben een krachtiger vibratie dan negatieve gedachten (zoals twijfel, agressiviteit, problemen, enz.)
 • Wat je uitzendt, keert naar jezelf terug. (Voorbeeld van de steen die je in het water gooit die kringen op het oppervlak veroorzaakt. Deze kringen worden steeds groter en keren vanaf de rand weer naar de diepte naar de steen terug.)
 • Wanneer ik iets van iemand verwacht, wordt ik als een stofzuiger die letterlijk de vibraties van de ander aanzuigt, me onder zijn invloed breng, waardoor ik mijn eigen stabiliteit verlies. Ik wordt dan ook "besmet". Als je van de ander iets verwacht, werkt die prachtige wet van het overheersen van de hoge vibraties over de lage, niet meer ten mijne gunsten.
 • Massale gedachtegolven zijn zó krachtig dat zij, als zij in de verkeerde richting werken, het weer kunnen beïnvloeden en aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en droogte kunnen veroorzaken. Het tegenovergestelde - de kracht van het positieve denken - is echter nog sterker.
 • Mogen we voorzichtig concluderen dat het laten vallen van verwachtingen een grote stap voorwaarts zal zijn? Bovendien heeft ieder mens een vrije wil en de mogelijkheid tot kiezen.
 • Waar kiezen we voor? Voor welke gedachtepatronen?

 

Let op je gedachten,  zij worden woorden.

Let op je woorden, zij worden daden.

Let op je daden, zij worden gewoonten.

Let op je gewoonten, zij worden karakter.

Let op je karakter, dat ben jij!

 

Een voorbeeld van de kracht van de gedachte

 

In het boek: ”Het leerboek des levens’’ van de Joegoslavische psychiater Martin Kojc staat een mooi voorbeeld vermeld hoe sterk de kracht van de

gedachte kan zijn. (blz. 11 en 12)

Wij citeren:

‘’Marden deelt een geval mee waarin een man naar een ziekenhuis gebracht werd, vreselijke pijnen lijdend en zo zwak dat hij ternauwernood het hoofd kon opheffen. Hij vertelde dat hij een uit enige tanden bestaand kunstgebit met een brug had ingeslikt, waardoor hij de vreselijkste pijnen in zijn maag leed. De dokter trachtte hem zijn denkbeeld uit het hoofd te praten, doch tevergeefs, totdat een telegram uit zijn woonplaats kwam met de mededeling dat het gebit onder zijn bed gevonden was.

Plotseling van zijn ingebeeld lijden verlost, stond de man op, kleedde zich aan en ging naar huis. Zolang hij in de mening verkeerde dat het gebit in zijn maag zat, kon niets hem van zijn pijnen bevrijden. Wat eerst veranderd moest worden, was zijn voorstelling, zijn gedachte.’’

Dhr. Kojc vertelt tevens dat deze gebeurtenis stond vermeld in een medisch weekblad. We mogen dus overtuigd zijn van de waarheid van het verhaal.

Uit: ‘’Het leerboek des Levens’’ van Martin Kojc Blz. 11en 12   ISBN: 90.6325.197.1 Toestemming ter overname vergeefs aangevraagd bij uitgeverij Servire B.V. Katwijk aan Zee (nu Kosmos-Z&K te Utrecht). De rechten zijn niet meer in hun handen. Evenmin was de oorspronkelijke uitgever nog te achterhalen.

Laat ons bewust zijn van onze gedachten en er naar streven de negatieve gedachten uit te bannen. Creëer een nieuwe manier van denken door het goede te zien, te horen, te denken en te spreken.

 

 

5 Watt

Als je in diepe rust bent, en je voelt dat je dit of dat zou willen bereiken, of dat dit of dat je weg is, enz. dan zijn je gedachten éénpuntig gericht. Dat is volle concentratie.

Zoals we weten produceren onze hersenen (gedachten) elektriciteit. Laat dat 5 watt zijn. Als je een lamp van 5 watt hebt, dan is dat maar zwak. Maar als je de energie van die 5 watt in een laserstraal stopt, dan kun je met 5 watt laserstraal zelfs enorme dikke platen doorzagen. En dat bereik je met heel gerichte gedachten = je concentratie. Dat is oerkracht.

Los wapperende gedachten halen niet zoveel uit. Maar geconcentreerde gedachten zijn zeer sterk. Yoga en meditatie leert je (helpt je) om je gedachten te bundelen tot een laserstraal.`

 

Vragen/opdrachten om voor jezelf te beantwoorden

 

 • Ga verder met het bijhouden van je dagboek wat betreft goed en/of goed nieuws.
 •  Zou je de komende week, telkens voordat je gaat slapen, de balans eens willen opmaken van wat je die dag zo allemaal gedacht hebt? Waren het overwegend positieve of negatieve gedachten?

 

Misschien zijn de volgende vragen/opdrachten wel wat veel. In dat geval kies je er datgene uit wat voor jou het belangrijkste is. Je mag ze echter ook allemaal onder de loep nemen natuurlijk.

 

 • Als er op een gegeven moment iets misgaat (bijv. je laat iets vallen),  probeer dan meteen na te gaan wat je precies op het moment dat daar nét aan vooraf ging, aan het denken was. In het begin weet je waarschijnlijk niet wat exact je gedachten waren, maar dit is een prachtig hulpmiddel om je bewust te worden van wat je denkt en of die gedachten positief of negatief waren. Misschien was die gedachte er wel de veroorzaker van dat het misging. Het gaat er dus vooral om, díe gedachte te vangen waarvan je je níet bewust was. Natuurlijk is het beter die gedachte te "betrappen" op het moment van het denken zelf. Maar dat zal zeker in het begin niet zo gemakkelijk zijn. Doch na enige oefening wordt dat beter.

 

 • (Bij negatieve  gedachten horen o.a. hoogmoedige gedachten, gedachten van oneerlijkheid, boosheid, jaloezie, leedvermaak, enz.) Probeer telkens als je jezelf betrapt op negatieve gedachten, deze om te zetten in positief denken.

 

 • Hoe denk je over jezelf? (positief - negatief?) Wat voor kritiek heb je op jezelf?
 • Geef je jezelf ook complimentjes?
 • Hoe is je innerlijke dialoog? (M.a.w. hoe praat je in jezelf en met jezelf?)
 • Hoe denk je dat jouw manier van denken invloed heeft op jezelf? Met andere woorden: probeer er eens achter te komen dat hoe je je voelt te maken kan hebben met wat je denkt / dacht – of verwachtte. Vergeet niet wat Dr. Heide Fittkau zei. Dat als je iets verwacht van een ander, je als een stofzuiger wordt die de vibraties van de anders aanzuigt, waardoor je je eigen stabiliteit verliest.

 

 • Als je zo bewust met je gedachten bezig bent leef je automatisch in het Nu. Probeer dit geregeld te doen. Wees er dus van bewust dat je NU leeft, NU dingen denkt,  NU spreekt, NU doet. (In hoofdstuk 5 komen we terug op Het Moment van NU).

 

 

Meer weten?

Het boek 'De zachte weg terug' is via deze link te bestellen.

 

Terug naar boven>>